Treceți la conținutul principal

RAPORTUL NR. 1 din 23/02/2016 al COMISIEI DE MONITORIZARE, SUSPENDARE ŞI EXCLUDERE

RAPORTUL NR. 1 din 23/02/2016 al COMISIEI DE MONITORIZARE, SUSPENDARE ŞI EXCLUDERE

Raport CMSE 
RAPORTUL NR. 1 din 23/02/2016 al
COMISIEI DE MONITORIZARE, SUSPENDARE ŞI EXCLUDERE

Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere (CMSE) din cadrul Uniunii Scriitorilor din România s-a întrunit în temeiul art. 3 din Regulamentul CMSE, cu participarea următorilor membri:
Mircea Mihăieş – Preşedinte;
Adrian Alui Gheorghe;
Gabriel Coşoveanu;
Daniel Cristea-Enache;
Răzvan Voncu,
având în vedere dispoziţiile art. 8 pct. 4 din Statutul U.S.R. potrivit cărora: „Membrii U.S.R. au următoarele obligaţii: să respecte normele deontologice ale breslei scriitoriceşti şi să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului U.S.R.”,
având în vedere dispoziţiile art. 9 lit. b din Statutul U.S.R. potrivit cărora: „Calitatea de membru U.S.R. încetează în următoarele cazuri: prin excludere, pentru încălcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale şi de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, care funcţionează conform Regulamentului propriu”,
având în vedere dispoziţiile art. 3 şi 6 din Regulamentul CMSE, potrivit cărora: „CMSE poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru încălcări grave ale prevederilor prezentului Statut din Cap.1, Art. 2, care au adus prejudicii materiale, morale şi de imagine U.S.R. De asemenea, CSME poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru atac la persoană/denigrare/injurii la adresa U.S.R., ca şi pentru încălcarea legilor ţării, pentru fapte care cad sub incidenţă penală. La propunerea CMSE, excluderea se validează de CUSR”,
având în vedere constatarea de către CMSE a săvârşirii de către anumiţi membri ai U.S.R. a unor fapte de natură să atragă sancţionarea acestora,
având în vedere că toţi membrii CMSE prezenţi sunt de acord cu întrunirea şi cu ordinea de zi, au hotărât adoptarea următoarelor propuneri ce vor fi înaintate şi supuse votului Consiliului U.S.R. (CUSR):
Propunerea I
CMSE propune CUSR în vederea excluderii din cadrul Uniunii Scriitorilor din România cu consecinţa încetării calităţii de membru al U.S.R. şi a oricăror drepturi ce decurg din aceasta, a domnului Dan Mircea Cipariu, pentru următoarele motive:
În dosarul nr. 33155/299/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 cu obiect anulare acte, având părţi iniţiale pe Popescu Cristian-Gheorghe, în calitate de reclamant, şi U.S.R., în calitate de pârâtă, Dan Mircea Cipariu a formulat cerere de intervenţie voluntară principală, solicitând „anularea în tot a modificărilor statutare ale Uniunii Scriitorilor din România realizate în anul 2009 şi în anul 2013 (…)”.
De asemenea, U.S.R. a înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 dosarele 112385/299/2015 şi 112387/299/2015, având drept obiect înregistrarea, în scop de opozabilitate faţă de terţi, a organelor de conducere, alese legal şi statutar în anii 2009 şi 2013. În aceste cauze, dl. Dan Mircea Cipariu a formulat cerere de intervenţie, solicitând, fără vreo legătură cu obiectul cauzelor, „anularea tuturor modificărilor statutare supuse spre avizare în prezenta cauză”.
Mai mult, în data de 22.01.2016, dl. Dan Mircea Cipariu a înregistrat, pe rolul Judecătoriei Sectorului 2, dosarul nr. 2480/300/2016, având ca obiect ordonanţă preşedinţială prin care solicită suspendarea din funcţia de Preşedinte al U.S.R. a dl. Nicolae Manolescu, precum şi dosarul nr. 1888/300/2016 având drept obiect acţiunea în constatare prin care solicită în contradictoriu cu U.S.R. constatarea nulităţii hotărârilor prin care a fost ales preşedintele U.S.R. în anii 2009 şi 2013.
Pe de altă parte, concomitent cu aceste demersuri împotriva U.S.R. desfăşurate în faţa instanţelor de judecată, Dan Mircea Cipariu este şi în Grupul pentru Reforma U.S.R.
Aşa cum rezultă din conţinutul unui articol publicat de Dan Mircea Cipariu pe site-ul Grupului de Reformă, unul dintre obiectivele acestuia pentru anul 2016 ar fi: „Reformarea Uniunii Scriitorilor din România. Conducerea USR nu există în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din România (…). O reformă profundă a USR, în 2016, va viza, în primul rând, limitarea la două mandate a activităţii Preşedintelui, Vicepreşedintelui, precum şi a tuturor preşedinţilor de filiale, aşa cum erau prevăzute de Statutul USR din 2005, modificat ilegal de actuala Conducere a USR”.
Cu titlu de exemplu, reproducem un fragment de articol la adresa Preşedintelui USR de pe site-ul Grupului pentru Reforma U.S.R. (www.grusr.org) reprezentat de Dan Mircea Cipariu:
Dincolo de aritmetica precară cu care operează preşedintele USR (mă rog, nici nu-i putem pretinde să fi fost vreun elev la fel de strălucit şi în ale matematicii), dincolo de orice fărâmă de bun-simţ democratic sau măcar vreo încercare de deschidere, oricât de vagă, spre dialog – persiflându-i şi bagatelizându-i pe acei ipotetici 1% (…)”.
De asemenea, un alt articol găzduit pe site-ul Grupului de Reformă conţine următoarele: „Ziceam acum vreo două săptămâni că rubrica se va intitula „Impostori”. M-am răzgândit. Fiindcă nu toţi care au cangrenat zona asta literară sunt impostori, unii sunt pur şi simplu ticăloşi. Ticăloşi, uneori, cu operă. Cu galoane. Cu ştaif. Ticăloşi care mint de-ngheaţă apele. Ticăloşi care nu-şi văd decât interesul lor şi al unei clici.
Măgari bătrâni şi solemni în stare să facă din alb – negru şi dintr-o varză – un cal de curse (vezi cazul poetului inventat Gabriel Chifu), la vârsta la care ar trebui nu să-şi vadă de nepoţi, dar să-şi scrie memoriile, să fie înconjuraţi de stima celor mai tineri, să vegheze cu înţelepciune şi fermitate de la înălţimea experienţei şi a statutului lor la bunul mers al treburilor, să-i ajute pe ultimii sosiţi – generaţia nepoţilor, dacă nu cumva a intrat deja în scenă şi generaţia strănepoţilor – cu sfaturi esenţiale.
Când colo, nişte mizerabili, ticăloşi de cea mai joasă speţă, ajunşi, în cazurile extreme, cum este al lui Nicolae Manolescu, deliranţi şi rupţi de orice realitate socială, literară, rupţi, pe scurt, de orice e azi valoros şi viu”.
De asemenea, izvor de atacuri la adresa U.S.R. şi a membrilor acesteia sunt şi articolele ce se regăsesc pe pagina de internet www.agentiadecarte.ro, al cărei membru este şi Dan Mircea Cipariu, în calitate de publisher.
Astfel, potrivit unor articole ce se regăsesc pe acest site, „Pe 19.11.2015, USR a înregistrat dosarul 112387/299/2015, având drept obiect „modificări acte constitutive persoane juridice modificare organe conducere”, prin care să fie înregistrată preşedinţia domnului Nicolae Manolescu. Miercuri, 10 februarie 2016, instanţa de judecată a publicat următoarea soluţie pe scurt: “În temeiul art. 64 alin. 4 NCPC, ia act de suspendarea de drept a cauzei”. Altfel spus, Comitetul Director al USR, cel care doreşte să execute bugetul de 3.225.664 lei de la Ministerul Culturii, nu este înscris în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Ministrul Culturii, dl. Vlad Alexandrescu, şi funcţionarii ministeriali vor trebui să verifice dacă USR îndeplineşte criteriile din Normele de Aplicare ale Legii nr. 136 din 8 iunie 2015. Aceste norme prevăd ca finanţarea să fie făcută „astfel cum acestea au fost aprobate de uniunile de creatori din România, membre ale A.N.U.C.” şi, de asemenea, pe baza următoarelor documente, în copie, semnate şi certificate „conform cu originalul”: act de înfiinţare/constitutiv şi statut, acte doveditoare ale sediului, alte acte adiţionale, după caz; certificat de înregistrare fiscală; certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul; hotărâre judecătorească de înfiinţare definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul; ultimele situaţii financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.
De asemenea, pe acelaşi site se regăseşte şi un Convocator al unui Comitet de Iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România potrivit căruia acesta „convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor asociaţiei, care va avea loc în data de 18.03.2016, ora 09:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureşti”.
Pe cale de consecinţă, toate aceste demersuri realizate de dl. Dan Mircea Cipariu în calitate de membru U.S.R. au adus în mod evident atingere şi au cauzat prejudicii materiale, morale şi de imagine grave U.S.R. şi membrilor acesteia.
Drept exemplu pentru prejudiciile cauzate U.S.R. şi membrilor săi, redăm unul dintre mulţimea de comentarii la adresa U.S.R. ca urmare a publicării articolelor menţionate:
Aceste Uniuni de creaţie, nu vă supăraţi, sînt nişte colhozuri staliniste. Nu vă daţi seama ce aberante sunt? Desfiinţarea lor este obligatorie, reprezintă singurul actor pe piaţa culturii, sunt absurde. Dacă nu pot fi desfiinţate legal, ceea ce eu nu cred, legile care le protejează preferenţial, în defavoarea alternativelor, TREBUIE denunţate la Curtea Constituţională, Consiliul European, în justiţie, oriunde, inclusiv la Agenţia antidiscriminare. Aici e gravitatea!”
Pe cale de consecinţă, văzând că întreaga conduită a dlui Dan Mircea Cipariu se circumscrie în mod evident activităţilor de atac la persoană/denigrare/injurii la adresa U.S.R., ce atrag drept sancţiune excluderea din Uniunea Scriitorilor din România a acestor membri, şi văzând că această conduită este fără putinţă de tăgadă incompatibilă cu calitatea de membru U.S.R., fiind contrară oricăror norme deontologice ale breslei scriitoriceşti şi aducând atingere prestigiului U.S.R., propunem CUSR spre vot excluderea dl. Dan Mircea Cipariu din cadrul U.S.R. cu consecinţa încetării calităţii de membru al acesteia.
Propunerea II
CMSE propune CUSR în vederea excluderii din cadrul Uniunii Scriitorilor din România cu consecinţa încetării calităţii de membru al U.S.R. şi a oricăror drepturi ce decurg din aceasta, a domnului Grigore Şoitu, pentru următoarele motive:
În dosarul nr. 33155/299/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 cu obiect anulare acte, având părţi iniţiale pe Popescu Cristian-Gheorghe în calitate de reclamant şi U.S.R. în calitate de pârâtă, Grigore Şoitu a formulat cerere de intervenţie voluntară principală, solicitând instanţei să dispună „nulitatea absolută a tuturor modificărilor statutare şi de înregistrare a organelor de conducere nevalide supuse spre avizare în prezenta cauză (…)”.
De asemenea, U.S.R. a înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 dosarele nr. 112385/299/2015 şi 112387/299/2015, având drept obiect înregistrarea, în scop de opozabilitate faţă de terţi, a organelor de conducere, alese legal şi statutar în anii 2009 şi 2013. În aceste cauze, dl. Grigore Şoitu a formulat cerere de intervenţie, solicitând fără vreo legătură cu obiectul cauzelor, „nulitatea absolută a tuturor modificărilor statutare şi de înregistrare a organelor de conducere nevalide supuse spre avizare în prezenta cauză”.
Mai mult, la data de 15.02.2016, dl. Grigore Şoitu a formulat în contradictoriu cu U.S.R. cerere de ordonanţă preşedinţială înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 sub nr. 7540/299/2016.
Pe de altă parte, dl. Grigore Şoitu este, aşa cum rezultă de pe site-ul www.grusr.org, administrator al mai multor site-uri de publicaţii, printre care şi administrator al forumului Grupului pentru Reforma Uniunii Scriitorilor din România.
Astfel, în această calitate, scrie următoarele pe site-ul menţionat: „Un critic literar care nu mai citeşte (“Nu mai urmăresc în mod sistematic ce se publică.” sau “Am cumpărat de la Gaudeamus romanul lui Mircea Cărtărescu. Încă nu l-am citit […]”), iar când citeşte ceva, sau mai bine zis, când îşi aminteşte câte ceva din ce a citit, o face doar pentru a-şi arăta dispreţul… Nu-l mai mulţumesc poeţii, nu-l mai încântă prozatorii (ciudat de scurtă e lista lui: “doar Gheorghe Crăciun, Mircea Nedelciu, Radu Aldulescu, Gabriela Adameşteanu şi alţi câţiva sunt menţionabili, deşi nici unul nu are valoarea predecesorilor lor şaizecişti, ca să nu spun şi că cei mai mulţi nu şi-au ţinut promisiunea de la debut”). Doar Mircea Cărtărescu se ridică la nivelul “exigenţelor” patriarhului Manolesquieu. Însă îi face un deserviciu marelui scriitor, atunci când îi supralicitează poziţia, în comparaţie cu, vai, Nobelul ăla care s-a ticăloşit („Nu sunt sigur că Premiul Nobel îl merită pe Mircea Cărtărescu“).
Manolescu îl pomeneşte pe scriitorul X, de patru ori în acest interviu, dar spune că n-are nicio problemă cu el, pentru că nu-i scriitor. Cred că scriitorul X o să-i strângă mâna pentru promovare, fiindcă are prea mult umor şi o logică bine crescută!
Ce credeţi, e psihanalizabilă ura asta la care tot toarce Nicolae Manolescu? Sunt şanse să se facă bine vreodată, să iasă din starea asta?”.
De asemenea, dl. Grigore Şoitu este şi editorialist pe site-ul www.agentiadecarte.ro, site ce găzduieşte articole conţinând atacuri la adresa U.S.R. şi a membrilor acesteia.
Pe cale de consecinţă, văzând că întreaga conduită a dl. Grigore Şoitu se circumscrie în mod evident activităţilor de atac la persoană/denigrare/injurii la adresa U.S.R., ce atrag drept sancţiune excluderea din Uniunea Scriitorilor din România a acestor membri, şi văzând că această conduită este fără putinţă de tăgadă incompatibilă cu calitatea de membru U.S.R., fiind contrară oricăror norme deontologice ale breslei scriitoriceşti şi aducând atingere prestigiului U.S.R., propunem CUSR spre vot, excluderea dl. Grigore Şoitu din cadrul U.S.R. cu consecinţa încetării calităţii de membru al acesteia.
Propunerea III
CMSE propune CUSR în vederea sancţionării cu suspendarea din funcţia de preşedinte al Filialei Bucureşti – Traduceri Literare, a dlui Peter Sragher.
Aşa cum rezultă din articolul publicat pe site-ul www.fdl.ro de Victor Potra, „Luni, 14 septembrie 2015, profitând de lipsa lui Cipariu din Bucureşti – acesta anunţase de ceva vreme că va merge la Chişinău – Nicky Vicleanul a convocat o Şedinţă extraordinară a Consiliului U.S.R. Peter Sragher, care a participat, ne-a povestit ce s-a întâmplat acolo:
Azi, în Consiliul USR s-au petrecut lucruri mirabile. Dl Horia Gârbea – am aflat de la preşedintele Nicolae Manolescu – a renunţat intempestiv la funcţia de preşedinte al Filialei de Dramaturgie şi de membru în Consiliul USR şi şi-a depus cererea de transfer la Filiala de Poezie, dar nu la Filiala Bucureşti-Poezie, ci direct la preşedintele USR, cerând calitatea de simplu membru în data de 7 septembrie 2015 – coincidenţă, chiar ziua în care eram anunţaţi că va avea loc un Consiliu al USR.
Dl Manolescu a propus în şedinţa de Consiliu de azi – cu toate că nu-i treaba Consiliului USR – să fie aprobată această cerere. Eu am întrebat dacă, în conformitate cu statutul, Filiala Bucureşti a aprobat cererea dlui H. Gârbea. Nu. După ce Cipariu Dan Mircea a fost suspendat din funcţie, ghici ciupercă cine a fost propus interimar în locul său?!? Proaspătul membru al Filialei Bucureşti-Poezie, nu altul decît dl H. Gârbea, care era tot un zâmbet! Tot el va prelua şi locul în Consiliul şi Comitetul Director al USR care-i revenea lui Dan Mircea Cipariu. Am votat împotriva acestui interimat. Am fost iarăşi singurul“.
Astfel, dl. Peter Sragher, membru U.S.R., Preşedinte al Filialei Bucureşti – Traduceri Literare, a înţeles să participe la întrunirea CUSR şi să facă publice către persoane care nu sunt membre U.S.R. şi care desfăşoară vădite activităţi împotriva U.S.R., detalii ale şedinţei CUSR, decontextualizate, fără vreo referire la comunicatul U.S.R. şi fără avertizarea colegilor din Consiliul U.S.R.
Mai mult, aşa cum rezultă din articolul menţionat, „cei trei conducători de filială care au avut curajul să se alăture protestatarilor – Dan Mircea Cipariu, Rita Chirian şi Peter Sragher – au devenit implicit purtători de cuvânt ai mişcării de reformă, fiind singurii care aveau acces în Consiliul U.S.R. şi puteau lua cuvântul acolo. În şedinţa din 30 martie 2015 a Consiliului atitudinea feudală de la curtea lui Nicky Necruţătorul s-a manifestat în toată spendoarea ei. Am avut de toate: de la injurii grosolane la demagogie, de la ameninţări la silogisme falsificate grosier – înregistrarea audio a şedinţei este relevantă. Încununarea circului a fost sancţionarea cu avertisment a celor trei şefi de filială: dacă mai faceţi o să fiţi excluşi”.
Faţă de aceste aspecte, având în vedere recenta activitate desfăşurată împotriva Uniunii Scriitorilor din România de dl. Peter Sragher, membru U.S.R. şi Preşedinte al Filialei Bucureşti – Traduceri Literare, se impune sancţionarea în sensul suspendării calităţii de Preşedinte al Filialei Bucureşti – Traduceri Literare.
Se justifică această măsură având în vedere starea de incompatibilitate în care acesta se află rezultând din calitatea de membru al U.S.R. şi din acţiunile sale contrare Uniunii, prin care s-a adus atingere prestigiului şi imaginii acesteia.
Propunerea IV
CMSE propune CUSR în vederea sancţionării cu avertisment a domnilor Daniel Vorona, Paul Cernat şi Florin Iaru – membri U.S.R., cu consecinţa aducerii la cunoştinţa acestora a faptului că desfăşurarea în mod direct sau indirect a oricăror activităţi împotriva U.S.R. sau a membrilor acesteia, de natură a aduce atingere prestigiului şi imaginii U.S.R., precum şi nerespectarea normele deontologice ale breslei scriitoriceşti sunt de natură să atragă sancţiuni statutare.
Prin urmare, se propune sancţionarea cu avertisment a acestora şi se aduce la cunoştinţă să înceteze orice demersuri de natura celor expuse mai sus, având în vedere următoarele considerente:
Pe pagina de Facebook, profil Public, a dlui Paul Cernat, au fost găzduite comentarii prolegionare şi antisemite datorate lui Marius Ianuş, Iulian Capsali şi Daniel Vorona. Din comentariile dlui Iulian Capsali: „Singură dramă a arivistului (care-i şi creează angoase) este aceea că nu ştie exact dacă şi-a mulţumit suficient stăpînii”; „dacă unul are o mitralieră dată de general, cel cu pistolul fuge să-l împuşte pe cel cu care este mitraliorul în conflict, chiar înainte de a i se da ordinul. DC Enache este un Alexandru Florian cu ceva mai mult ştaif.” (12 februarie 2016).
Dl Daniel Vorona, membru al U.S.R., a făcut următorul comentariu pe pagina de Facebook a dlui Paul Cernat, unde dl Marius Ianuş făcuse link spre propria scrisoare deschisă, prolegionară şi antisemită: „excelentă scrisoarea deschisă (o lecţie de istorie adevărată Nu lecţia istorică servită întru îndoctrinare… poporului de către acei ce aplică de 75 de ani crima asupra românilor/ româniei) felicitări marius ianuş! ps mulţi nu vor fi de acord cu ceea ce ai scris aici dar… asta e!” (11 februarie 2016).
Fragmente din scrisoarea deschisă adresată de dl Marius Ianuş lui Daniel Cristea-Enache şi pentru care a primit felicitări de la dl Daniel Vorona, membru U.S.R.: “Daniel Cristea Enache eşti necinstit sufleteşte! Şi ce ai făcut tu în Adevărul, la comanda minusculului poet G. Chifu(ţă), în privinţa mea şi a lui Paul, nu e altceva decât ce a făcut trădătorul N. Iorga în faţa lui Carol al II-lea în privinţa Căpitanului. Nu ţi-e teamă că vor veni la putere ai mei şi te vor spânzura de limbă în holul Facultăţii de Litere?”; „Ungaria a redevenit naţionalistă, Polonia la fel, Rusia la fel. Dacă va învia şi la noi naţionalismul creştin ce te faci? Crezi că e ceva imposibil? Crezi că oamenii noştri nu au studiat cu atenţie acest număr al «Adevărului de week-end», în toate amănuntele lui, începând cu interviul cu iudeul Florian, preşedintele acestui institut Elie Wiesel care nu înţeleg ce caută în ţara noastră?! (Mă, Florian, mă băieţi, voi n-aveţi treabă prin Israel? Mâine-poimâine intră ISIS-ul în Ierusalim…)”; „cum poţi să te ridici împotriva unei literaturi pur româneşti, pe care caut să o reconstruiesc eu… în numele unor iudei şi a «canoanelor» acestora? Şi cum te poţi ridica împotriva celor care şi-au dat viaţa pentru acest neam?!” (Marius Ianuş, Scrisoare deschisă unui cronicar-tonomat, 10 februarie 2016).
De asemenea, potrivit unui articol publicat pe site-ul www.observatorcultural.ro, dl. Paul Cernat scrie următoarele despre Daniel Cristea-Enache, făcând din găzduirea unor comentarii prolegionare şi antisemite o problemă a U.S.R.: Are şi o problemă cu mine, ca urmare (printre altele…) a poziţiilor mele critice faţă de Uniunea Scriitorilor pe care, de la o vreme, o reprezintă. Din păcate, în ultima vreme noul director de imagine al USR a arătat că nu serveşte literatura, ci se serveşte de ea în vederea unor ambiţii publice şi interese personale, luîndu-i la ţintă pe contestatarii protectorilor săi instituţionali”.
Pe de altă parte, dl. Florin Iaru scrie pe site-ul www.catavencii.ro următoarele: „De câtăva vreme, se înfruntă, în instanţă, Dan Mircea Cipariu şi Uniunea Scriitorilor din România.(…) Corect şi deontologic (ah, ce-mi mai plac cuvintele astea pompoase!) e să stau liniştit şi să aştept sfârşitul. Dar să vezi minune dumnezeiască! În Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor nu au fost operate modificări şi actualizări ale conducerii şi reprezentanţilor USR din 26.02.1998. Nu rîdeţi, chiar de atunci, de 17 ani! Şi ce scrie în acte? Păi, aici începe ciudăţenia. În acte, Nicolae Manolescu, Varujan Vosganian şi Gabriel Chifu nu există”.
Publicarea acestui articol cuprinzând informaţii trunchiate şi expuse într-o manieră agresivă la adresa U.S.R. aduce atingere imaginii şi prestigiului acesteia, generând numeroase comentarii negative. Astfel, redăm cu titlu de exemplu unele dintre comentarii: „Florine, tata, esti tare! Soarta iti zambeste. Mai ai 2 zile sa dai lovitura. Da-i pe toti afara din USR si baga-i pe baza de concurs pe aia care merita! Legal, ai mana sus. Daca si ocazia asta iti scapa, te imbeti degeaba de 1 decembrie”; „Toate instituţiile statului, îndrituite să ia măsuri cu această uniune de creatori nu aud despre ce este vorba? Sunt persoane în USR care nu ştiu să scrie, fac greşeli elementare de gramatică, pensiile speciale trebuie anulate, au înşirat mulţi câteva broşurele şi au intrat. Intrarea în USR este cu mare cântec, încercaţi şi vă lămuriţi. Cine intră? Secret de stat, veţi afla peste 50 de ani. Doar Iaru are curaj, restul ce faceţi, de cine vă temeţi???”.
De asemenea, domnii Paul Cernat şi Florin Iaru sunt membrii Grupului pentru Reforma U.S.R., grup care, aşa cum am precizat, desfăşoară activităţi incompatibile, rezultând din calitatea de membru al U.S.R. şi din acţiunile sale contrare Uniunii, prin care s-a adus atingere prestigiului şi imaginii acesteia.
Prezentul raport a fost adoptat azi, 23.02.2016 cu unanimitate de voturi, urmând a fi supus la vot în cadrul CUSR din data de 23.02.2016.
PREŞEDINTELE COMISIEI
DE MONITORIZARE, SUSPENDARE ŞI EXCLUDERE,
Mircea Mihăieş

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

26 februarie 2014 Klaus Werner Iohannis, care se vrea premier sau preşedinte al României, are şi cetăţenie germană!

Editorial Porumbacu a scăpat porumbelul: Klaus Werner Iohannis, care se vrea premier sau preşedinte al României, are şi cetăţenie germană! Posted by on 26 februarie 2014 Partajare99 Constituţia României nu-i permite lui Iohannis Klaus Werner să ocupe funcţia de ministru, prim-ministru şi nici preşedinte al României, fiindcă are dublă cetăţenie!
  Lui Crin Antonescu i-a scăpat, în data de 23 februarie a.c., la emisiunea „După 20 de ani” a unei televiziuni private, o afirmaţie foarte gravă: „(…) câtă vreme şi Traian Băsescu vorbeşte despre faptul că, în condiţiile în care nu intrăm în Schengen din cauză că nu vrea Germania, prezenţa unui om, nu doar etnic german, ci şi cu cetăţenie germană, cum este Klaus Iohannis (…)” (http://www.romaniatv.net/crin-antonescu-arunca-in-aer-usl-mai-devreme-sau-mai-tarziu-klaus-iohannis-va-fi-premier-in-locul-lui-ponta_128519.html#ixzz2u8L8UnT0) Mai clar decât atât nu se poate: Klaus Werner Iohannis are cetăţenie germană! Păi, atunci cum…

Raluca Prelipceanu. Conferință- Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie

Conferința cu tema Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie susținută de doctor în științe economice Raluca Prelipceanu, a fost o surpriză totală pentru auditoriu. În primul rând deoarece Raluca Prelipceanu și-a luat masteratul și doctoratul la Sorbona cu o temă similară, în urma unei ample cercetări făcute direct pe teren, vreme de mai mulți ani, în mai multe țări europene, SUA și Canada, după care i s-a propus să lucreze la Banca Mondială sau ca înalt funcționar în domeniul economic la Bruxelles.
A refuzat, după ce s-a convins de duplicitatea și fariseismul acestor instituții și a revenit în România să ajute la reconstrucția economică a țării. Dezamăgirea a fost totală, întrucât, la nivelul ei de instrucție, nu s-a găsit un post în care să fie angajată ca să-și poată dovedi utilitatea și să-și câștige cinstit și demn o pâine. Așa se face că a intrat în monahism, la o mănăstire din apropierea orașului Câmpeni, pentru a putea să-și continue cercetările econo…

Biblioteca Digitala a Bucurestilor Colecţii > PUBLICAŢII PERIODICE