Treceți la conținutul principal

Petru BORODI. Petitie: "Parlamentul își încalcă atribuțiile constituționale, arogându-și calitate de Putere Judecătorească !!"

Sursa petiției :


Către Avocatul Poporului În atenție directă a domnului Victor Ciorbrea, Acvocat al Poporuluii, și cu respectul cuvenit, vă cităm: „La temelia întregii mele activităţi au stat întotdeauna respectarea şi aplicarea exemplară a Constituţiei, a legilor, cinstea, corectitudinea, onestitatea şi moralitatea.” Deasemenea în atenția consultativă a Domnului Augustin Zegrean, Președinte al Curții Constituționale a României Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, dintru început vă solicit să acordați atenție cuvenită prezentei Petiții-Memoriu și să bine voiți a citi integral și cu atenție întreg conținutul. Subsemnatul, Petru Borodi, de naționalitate română și cetățean cu drepturi depline al României, fiu a lui Petru Borodi și a lui Margareta Borodi, născut în Timișoara, în 7 August, 1942, actualmente cu domiciliul stabil în România, municipiul Cluj-Napoca, (Datele de identitate, personale) Vin direct în fața Dumneavoastră, a domnului Victor Ciorbea, în baza Articolului 58 și 59 al Constituției României, precum și bine cunoscând și Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului*) – Republicată, însă și bine cunoscând și Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974, a Pactului Internațional cu privire la drepturile civile si politice, și indiscutabil cunoaștem atât textul, restrâns, cuprins în Constituția României 1991, 2003, cât și textul care explică temeinicia/spiritul de elaborare a Constituției 1991. Desigur cunoaștem și prevederile înscrise în Carta Drepturilor Omului, care sunt idiscutabile și Statului Român, ca fiind semnatar al acesteia. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Comform cu separația Puterilor, aparținătoare Statalității, deplin distincte sunt atribuțiile Puterii Legislative de îndrituirile, constituționale, care sunt în competența Puterii Judecătorești, sau Executive. Astfel, nici o Lege, promulgată de Președintele Statalității române la pretenția Puterii Legislative, nu are un drept constituțional de a condamna sau/și a interzice libertățile și drepturile unei persoane fizice sau juridice și nici ale unei grupari politice, ci numai Puterea Judecătorească are acest drept constituțional, consfințit de Constituția României. Această atribuire de competențe este o practică obligatorie de respectat, fiind legitimată de Constituția României precum și de Legile Internaționale la care România e semnatară, și obligatorie și Statalități române. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului. Prin prezenta Petiție-Memoriu vin împotriva *Serviciul contencios constituțional, recurs în interesul legi, contencios administrativ și juridic, analiză acte normative, relații externe și comunicare* din cadrul Instituției Avocatul Poporului, și la răspunsul primit, la Petiția-Memoriu sub numărul 9371 din 6, August, 2015, de la Instituția Avocatul Poporului, prin Consilierul Șef Serviciu Contencios, respectiv doamna Ecaterina Mirea. Prin drepturile și îndrituirile care-mi revin, în calitate de Cetățen al României și fiu al Neamului român, solicit Instituției Avocatul Poporului, ca să procedeze conform cu atribuțiile și practicile necesare, ce-i revin, de a verifica, în baza documentelor din Arhiva Națională, dacă există, sau dinpotrivă nu există, dovezi care au încriminat prin o sentință judecătorească Mișarea Legionară ca fiind *Fascistă*. Numai în consecința, unor atare sentințe, Constituția României legitimeză Legiuitorul, respectiv Parlamentul, să califice Mișcarea Legionară ca fiind Fascistă, prin o lege susținută de o sentință juridică. Cert este că, Legea 217/2015, dată de către Parlament și promulgată de Președintele României, este nu constituțională fiindcă o Lege nu poate pronunța sentințe și decade în o lege lipsită de temei juridic din moment ce nu este elaborată, votată și promulgată strict în consecința unei Sentințe Judecătorești deja existente înainte de elaborarea legi. În cazul în care nu există nici o sentință prin care Mișcarea Legionară să fi fost condamnată ca fiind *fascistă* I. Avocatul Poporului are datoria, constituțional și prin legea Avocatul Poporului prevăzută ca, să susțină demersul nostru în fața Curții Constituționale. În Drept noi pretindem că legea 217/2015, este cert nu constituțională fiindcă acceptă eroarea Puterii Legislative de a condamna Mișcarea Legionară, ca fiind *fascistă*, strict prin legea 217/2015 emisă fără a fi temeinicită pe o sentință dată de Puterea Judecătorească, în prealabil. Puterea Legislativă nu este o *Instanță de Judecată* și nu are nici îndrituirea ca, substituind-u-se Puterii Judecătorești de la sine putere să pronunțe sentințe și să condamne Mișcarea Legionară ca fiind *fascistă*, ca în consecință să determine impunerile și restricțiile care vin împotriva Mișcării Legionare și respectiv a Legionarilor prin Legea 217/2015. De fapt, cu excepția sentințelor injuste și dictatoriale din perioada bolșevic-comunistă, nu există nici o Sentință Judecătorească Română sau Internațională care să fi pronunțat o Sentință împotriva Mișcării Legionare de la infințare și până în prezent. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului Cu respectul cuvenit, vă solicităm a ordona, legal, Serviciu, Contencios constituțional, recurs în interesul legii, etc, din cadrul Instituției Avocatul Poporului, să constate cu temeinicie dacă Legea 217/2015 este subsidiară Constituției României, sau dimpotrivă netemeinică și nesusținută de o Sentință Judecătorească cum se impune în acest caz. Susținem că, o atare constatare impune o verificare temeinică și comformă celor impuse și de Legea cu referire la rolul și competențele I. Avocatul Poporului. Sau, în caz că I. Avocatul Poporului nu are cpacitatea necesară, are obligația să inainteze Petiția-Memoriu, atașând și eventuale considerente proprii, către Curtea Constituțională a României, așa precum am solicitat și în Petiția Memoriu din data de 13 Iulie 2015, la care venim atașându-o și pe prezenta. Noi pretindem și susținem că, Puterea Legislativă, depășindu-și competențele, își arogă calități de a judeca și a pronunța sentințe de drept. Astfel, Puterea Legislativă, în contrariu separației Puterilor în Statalitate, practică nu numai abuz de putere ci pronunță sentințe, în dauna Intereselor Legii și a Constituției, arogându-și atribuții care revin strict Puterii Judecătorești. Facem clară trimitere la Legea 217/2015 pe care o considerăm neconstituțională și fără a fi susținută de un temei juridic, cum impune Constituția a fi promulgate legile de această natură. Susținem faptul că Parlamentul își depășește atribuțiile și procedează nu constituțional, deoarece nu respectă: Art. 1. (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. În aceste considerente și pentru că nu dorim a fi obligați ca să ne adresăm Instanțelor de Judecată tocmai împotriva Instituției Avocatul Poporului, chiar dacă știm că avem și acest drept legitim și în deplină concordanță cu prevederile Constituției, Art. 21, (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. Contestăm legitim *Serviciul contencios constituțional, recurs în interesul legi, etc. implicit și răspunsul primit, la Petiția-Memoriu de sub nr. 9371, din 6, August, 2015, de la Instituția Avocatul Poporului, respectiv de la prin intermediul Consilierului Șef Serviciu Contencios, respectiv doamna Ecaterina Mirea. Chiar dacă Serviciul contencios constituțional, recurs în interesule Legii, etc. este în cadrul I. Avocatul Poporului aceast nicidecum nu îl exonerează de a respecta întocmai Constituția și a-și desfășura activitatea conform cu Legea de funcționare. Constituția 2003, arată clar că: Art. 1. (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Notă: În subsidiar redăm toate textele de legi, pe care ne întemeiem susținerea! Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului. Indiscutabil Constituția României arată din chiar primul articol cum că: Art. 1. (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. Cert este că, Legea 217/2015, încalcă multe drepturi și libertăți, ale persoanelor și ale gândirilor politice, care sunt înscrise ca fiind garantate și inviolabile, în Constituția României. Fapt pe care l-am arătat detailat în Petiția-Memoriu din data de 13 Iulie, 2015, consemnând și textele din Constituția României care ne susțin în argumentare. Solicit ca să dispuneți ca să-mi fie comunicate, cum impune legea de funcționare a Instituției Avocatul Poporului, dacă s-au făcut sau nu cercetări temenice și necesar impuse în soluționarea Petiției-Memoriu, și dacă da care au fost acestea. Cu excelență pretindem să ni se arate cu număr de dosar și sentință, în concret dacă există, care Instanță de Judecată din România sau/și Internațională, a pronunțat o Sentință prin care Mișcarea Legionară este condamnată definitiv ca fiind *fascistă*. Desigur nicidecum nu admitem că, o instanță fidelă terorii dictatoriale bolșevic-comuniste, din perioada anilor 1944-1989, poate fi considerată decât ca irelevantă și injustă în toate sentințele de natură politică pe care le-a pronunțat strict în interesul ideologiei bolșevic-comuniste. Precum deasemenea solicităm a ne fi comunicat și dacă Puterea Legislativă poate pronunța sentințe și vinovății de: fascism, genocid, terorism, etc. puse în sarcina Mișcării Legionare în genere și tuturor Legionarilor în particular, ori numai Puterea Judecătorească are atare atribuție și îndrituiri. Indiscutabil, noi ne menținem atât pretențiile cât și toate Articolele din Constituția României 1991, 2003 pe care just le-am invocat în chiar Interesul Legii de a fi constituțională. Indiscutabil legea 217/2015 aduce grave prejudicii fiindcă denaturează Istoria Neamului Român și vine ca o anatemă asupra întregului Neam Român. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Legea 217/2015, aduce grave acuze unei majore părți a Elitei Intelectialității române și indiscutabil nesocotește și deformează direct Istoria Neamului Român, fără a proceda conform cu practica Draptului Internațional care Obligă la respectarea cu severitate a *Prezumției de Nevinovăție*, precum și *Dreptul la Apărare* și Drepturile indiscutabile ale Omului și Popoarelor. Care Drepturi, pot fi susținute prin chiar documentele din Arhiva Națională a României, care dovedesc clar că, Mișcarea Legionară a fost interzisă abuziv și condamnată strict de cele două Dictaturi, respectiv dictatura Carol ll și Dictatura Bolșevic-comunistă și nicidecum de alte instanțe democratice, din România sau o Instanță Internațională, iar acuma Parlamentul vine neconstituțional, prin Legea 217/2015, precum și împotriva legilor și practicilor internațional admise. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, În Art. 2 a Legii 217/2015, se definește de Legiuitor, fără a se aduce dovezi, în susținerea Legi și a literei f) care înscrie fără nici o temeinicie juridică anterioară, că: ”f) prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară».” Ori Legiuitorul, respectiv Parlamentul, are obligația certă de a motiva cu claritate, cu dovezi indiscutabile și când se impune, precum și în cazul învinuirii de *fascism* a Mișcării Legionare, arătând și sentința/ele date de o Insatanță a Justiției care vine a confirma încriminarea de *fascism* a Mișcării Legionare, și astfel a legitima sau nu în consecință Legea 217/2015. Mai mult, repetăm că, Puterea Legislativă nu are nicidecum calitatea și nici o îndrituire de a *Pronunța Sentințe și Încriminări* prin Legile promovate, precum nici Președintele României nu are această responsabilitate și putere, ci Decât Instanțele de Judecată. Astfel indiscutabil, în cele ce privește Mișcarea Legionară, și nu numai, Legiuitorul, actual, se substitue Instanțelor de Judecată și în mod arbitrar și nici măcar cu dovezi explicite și certe, ci precum dictatura Carol ll abuziv interzice partidele, sau precum numai Dictatura bolșevic-comunistă prin justiția politic-comunistă, o secțiunea fidelă dictaturii comuniste, Condamnă Mișcarea Legionară ca fiind Fascistă !!! Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Cert și indiscutabil Puterea Legislativă nu doar că încalcă prevederile Constituției ci devine însăși neconstituțională *Substituindu-se Puterii Judecătorești și dând sentințe juridice, prin Legea 217/2015. Abuzând de calitatea de Legiuitor, fără a da explicit o motivație susținută de o sentință justă și democratică și fără a invoca dovezi certe, bazate pe documente din Arhiva Națională a României, Parlamentul României declară Mișcarea Legionară ca fiind *fascistă* strict conform cu acuzele și condamnările injuste date de cele două dictatruri, respectiv aceea a lui Carol ll și Dictatura terorist-criminală din perioada bolșevic-comunistă. Mișcarea Legionară, în integralitate sau parte, nicidecum nu a fost inculpată și condamnată printr-o hotărâre definitivă a justiției României sau a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, fapt care deasemenea poate fi verificat cu ușurință. Mai mult, Mișcarea Legionară nici nu a fost citată de către Tribunalul Militar Internațional ca invinuită în acest proces, fiind considerată ca având politică aparte de cei acuzați de fascism sau hitlerism, crime de război sau alte fapte împotriva omenirii. Nici un singur membru al Mișcării Legionare, fie și în contumație, nu a fost încă condamnat de a fi aparținut, Fascismului, Hitlerismului, Nazismului, sau Bolșevismului. Astfel fiind, Legea 217/2015, chiar dacă va produce eventuale condamnări ale Mișcării Legionare sau a unor Legionari va determina indiscutabil condamnări care vor veni doar și numai ca să motiveze și legitimeze necesarul acestei legi neconstituționale. Aceste sentințe însă vor fi perimate deoarece vin, post factum, strict în a legitima Legea elaborată și promulgată fără a fi temenicită, pe Sentințe Juridice anterioare cum se impune unei Legi juste de coordonare juridică a unor anume drepturi și libertăți. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, *Serviciul contencios constituțional, recurs în interesul legi, etc. ne răspunde fără nici o motivare argumentată, precum îi revine prin atribuții și probabil fără o cercetare strict necesară care se impunea a fi făcută, mai ales în Interesul Legii. Noi avem dreptul de a veni în contrariu legii 217/2015, atât prin persoana dumneavoastră, Victor Ciorbea, ca Avocat al Poporului, precum prin oricare mijloc legal de a ne revendica drepturile de Cetățeni Români, implicit pe cale judecătorească. Indiscutabil noi ne menținem atât pretențiile cât și toate Articolele din Constituția României 1991, 2003 pe care just le-am invocat în chiar Interesul Legii de a fi constituțională, respectiv subsidiară Constiruției 1991, și a nu aduce prejudicii nu doar unui Legionar, sau Mișcării Legionare ci Neamului român ! Bazându-ne pe *Buna Credință* a I.Avocatul Poporului, solicităm ca să dispuneți ca să ne fie comunicate, cum impune legea de funcționare a Instituției Avocatul Poporului, dacă s-au făcut sau nu cercetări temenice și dacă s-au făcut în ce au constat acestea, deoarece cercetările sunt impuse în chiar Interesul Legi ținând seama de gravitatea acuzelor și încriminărilor care se răsfrâng asupra Neamului Român. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, În baza acestor texte de lege inviolabile și obligatorii, mai ales Instituțiilor Statalități din România, venim cu prezenta întâmpinare, și contestăm superficialitatea cu care Serviciul contencios constituțional, recurs în interesul legi, etc. a cercetat cazul Legii 217/2015, respectiv a răspuns la Petiția-Memoriu din 13 Iulie 2015. Constituția, precum și Legile de funcționare ale Instituția Avocatul Poporului, alăturea de ale Curții Constituționale, sunt cele care pretind a se lucra mai ales (și) în apărarea Constituției și a Intereselor Legii, fără a părtini pe Legiuitor și respectiv Legile neconstituționale, sau alte Instituții ale Statalității sau/și interese partinic-ideologice. Întâmpinare, 1 ) Venim în contrariu *Serviciul contencios constituțional, recurs în interesul legi, etc. deoarece nu a lucrat conform practicilor impuse de Legea proprie de funcționare. De fapt nu a procedat legal la soluționarea Petiția-Memoriu, ci doar pentru a răspunde în termenul legal ne-a comunicat un răspuns superficial, pretindem noi, sub numărul 9371 din 6, August, 2015, de la Instituția Avocatul Poporului, prin care ne răspunde, prin scrisoarea transmisă prin persoana Șef Serviciu Contencios, respectiv doamna Ecaterina Mirea. Fiind în drept, noi considerăm că, Serviciul contencios constituțional, etc. a lucrat cu superficialitate și cu părtinire a Puterii Legislative și a Legii 217/2015 și în susținerea acestora vine cu moțivații neconcludente, posibil apreciind că noi nu cunoaștem legile în materie de drept intern și internațional. Deci pe lângă că reproșăm acestea Serviciul contencios constituțional, etc. noi ne menținem atât pretențiile de a ne fi soluționate LEGAL sesizările, și ne menținem pretențiile legitime din Petiția-Memoriu din 13 Iulie 2015 cât și toate Articolele din Constituția României 1991, 2003 pe care just le-am invocat întru: (a) Apărarea Intereselor Neamului Suveran Român, respectiv și a Demnități și Adevărurilor Istorice proprii Neamului Român, interese care nu pot fi desconsiderate sau modificate ci respectate cu strictețe de toate Instituțiile Statale. (b) Interesul Legi. Cert este că, o Lege, fie și votată în unanimitate de către Legiuitori, respectiv de membrii Parlamentului român de la un moment dat, și chiar fiind promulgată de către un Președinte al Statalității Române, are obligația de a respecta cu strictețe Subsidiaritatea față de Constituție, altfel este perimată și *Nulă de Drept Absolut/Constituțional.* (c) Indiscutabilul interes al păci sociale, politice, și a coexistențe libere și pașnice a cetățenilor de diferite gândiri politice, concepții despre viață și alte deosebiri firești. (d) Respectării cu strictețe de către Legi și Statalitate a tuturor drepturilor care fiind constituțional înscrise sunt inviolabile și obligatoriu a fi respectate atât de toate Instituțiile Statale, implicit de Parlament, precum și de către Legi și cetățeni. 2) Venim în apărarea Suveranității și Demnității Neamului Suveran Român, a Proprietăților de oricare natură și a Cetățenilor României care sunt Consfințite de către Constituție, atât Instituției Avocatul Poporului, precum și Curții Constituționale le revine să procedeze prin *Dreptul-Obligație* conferite de Constituție. Astfel Instituției Avocatul Poporului îi revine prin atribuții, ca și de fapt just și tuturor Instituțiilor Statale, de a elimina prompt și indiscutabil oricare erori sau/și oricare rea intenție care s-au indus imperativ ca Lege fără temeinicii date de Constituția României. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, 1) Deoarece Legea 217/2015, aduce multiple și grave încălcări a drepturior constituționale ale cetățenilor României ne menținem nu doar obiectul Petiției-Memoriu ci în integralitate și toate argumentările și respectiv toate susținerile prin textele constituționale, pe care le-am inserat în Petiția-Memoriu din care prezenta Întâmpinare este și ea parte. 2) Cert Legea 217/2015, va produce multe cazuri de interpretare, de către organele de cercetare și de justiție, a unor înscrieri cu ambiguitate, interpretabile și neadecvate cu rigorile unei Legi clare, sintagme și cuvinte depărtate de cele ale uzului practicat de Justiție pentru a fi neinterpretabile prin sensul neadecvat al cuvintelor din textul Legii. 3) Indiscutabil, Legea 217/2015 este un *Factor Cauzal* a cărui *Efecte* vor genera nu doar grave neliniști sociale, acte discriminatorii și încălcări de drepturi și libertăți constituționale, ci multe erori de procedură judiciară și chiar injuste acuze și sentințe și abuzuri clar posibile a veni din partea unor procurori și judecători de sorgintă comunistă care încă sunt activi în cadrul Puterii Judecătorești. 4) Deoarece în cadrul Procurorilor și a Magistraților exixtă încă un suficient număr de filo comuniști Legea 217/2015 va produce multe cazuri de revanșe îndreptate împotriva celor cunoscuți ca fiind potrivnici ideologiei comuniste sau neo-comuniste. 5) Legea 217/2015 este, o lege iperativă și fără temei juridic, clar în beneficiul ideologiei comuniste, realitate exponențial certificată și evidențiată de grava omitere a comunismului, de fapt a celei mai criminale ideologii cu adevărat de factură *Terorist-opresivă și de criminalitate organizată* 6) Legiuitorii, respectiv membri Parlamentului, care în mare parte sunt, prin sorginte, aparinători bolșevism-comunismului, nu au considerat că va determina chiar unele aspecte de radicalizare și chiar erupere a gândirilor și comportamentelor Anti-Comuniste, ci doar au urmărit excluderea gândirilor Anti-Comuniste din viața Politică și chiar Publică, prin abuziva Lege 217/2015 elaborată și votată de mulți foști activiști comuniști, sau/și de urmașii celor din structrurile comuniste și fidelii comunismului care încă abundă și în Parlament. 7) Legea 217/2003, de fapt imperativă, este identică cu interzicerea certei opoziții Anti-Comuniste și anti dictatoriale, precum au fost actele similare practicate de dictatura Carol ll, precum și mai criminal și dictatorial în toată perioada bolșevismului-comunist. Bolșevism-comunismul instaurat în 1944 se menține deplin și în actuala Statalitate, de după 1989, cu precădere în structurile Legislativului și Executivului, chiar dacă este mai puțin influient și persistent în cadrul Puterii Judecătorești.Culmea fără a fi interzis. 8) Legea 217/2015 v-a determina numai efecte negative și desigur multiple manifestări sociale și conflicte, și indiscutabil vor determina și conflicte între comuniști și oamenii care îl considere ca find *Ne Omenesc, Dictatorial, Ateu și Criminal* Aceste tulburări social-politice sunt firești tocmai în consecința existenței faptice a terorii-criminale, și a nepedepsirii acestea de către prezenta Lege care exonerează de la răspundere pe cei mai odioși conducători ai bolșevism-comunismuli care actualmente sunt mullt insinuați în toate instituțiile Statalității din România, fie direct fie prin acoliții, progeniturile lor sau/și fidelii bolșevism-comunismului ateu și criminal. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Cert și indiscutabil, Legea 217/2015, nu doar că exonerează și nicidecum nu vine, Corect, Just și necesar, ca să acuze și să interzică proliferarea bolșevesm-comunismului și a celor care au fost și sunt membri din erarhia Terorismului criminal al ideologiei bolșevic-comuniste, ci chiar vine și în a sprijini, favoriza și a aduce proteguire atât ideologiei comuniste azi manifest existente, acoliților acestei ideologii dictatorial-teroriste și criminale, precum și foștilor șefi, executanți fideli, activiști. Este evident că, membrii fostelor structuri comuniste promovează urmașii unor criminali odioși în funcții publice, transformate în sinecuri tocmai pentru aceștia. Indiscutabil excluderea din viața politică a gândirilor Anti-comuniste certe, precum a fost și este actualmente Mișcarea Legionară, aduce certe avantaje ideologiei bolșevismului-comunist și actualei tagme organizate de infractori din cadrul Statalității. De fapt la o profundă analiză a membrilor din Puterea Legislativă și Executivă se poate cu acuratețe dovedi că tocmai aparținătorii contextuali ai Bolșevism-comunismului au propus, votat și promulgat legea 217/2015, strict conform cu interesul propriu lor, de a exclude certa opoziție Anti-comunistă, pentru a-și desăvârșii interesele politicianiste de înavuțire și dominare dictatorială, prin oricare mijloace și practici. Mișcarea Legionară chiar dacă-și asumă și acțiunile care i-au fost injust și fără dovezi insinuate ca fiind ale ei, nicidecum nu poate fi considerată ca fiind condamnabilă de terorism, crimă împotriva umanității, rasism, dictatură, sau alte contraveniente Intereselor Neamului Suveran Român. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, 1) Niciodată un procuror sau un judecător nu va executa decât prevederile Legii, desigur raționând cu subiectivismul personal, însă nicidecum apelând la eventuale considerente externe Legii în cauză, cum se presupune în scrisoare de răspuns. 2) Însă-și Instituția Avocatul Poporului, în răspuns la Petiția-Memoriu a noastră, recunoaște că Legea 217/2015 nu explică cu claritate ce anume interzice sau nu Legea. Citez din răspunsul I.A.P. ”Considerăm că ar trebui introdus un articol în sensul celor invocate în expunerea de motive pentru o mai mare acuratețe a normei juridice.” Și doar această gravă lacună, recunosctă de I. Avocatul Poporului, care permite procurorului sau/și judecătorului libertatea de a interpreta Legea, OBLIGĂ revederea și rescrierea ei în parte sau întreg, sau pur și simplu eliminată ca nefiind constituțională. 3) Niciodată o Lege nou instituită nu acceptă măcar consultarea unor ordonanțe de guvern sau a legi anterioare, care se prescriu și sunt înlocuite integral de noua Lege. Astfel chiar hilar suntem consolați de I. Avocatul P. că, de fapt, sunt acțiuni care nu vor intra sub incidența Noii Legi deoarece (sic) ar fi neindicate ca încălcări a Legii de către ordonanțe sau legi anterioare. Vigoarea Legii nu poate fi perimată de prevederi anterioare ale unor ordonanțe sau legi, din momentul în care Noua Lege nu le consemnează ca excepții sau/și trimitere punctuală la normele anterioare. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Deasemenea, pentru a contesta însă și pentru a dovedi superficialitatea răspunsului primit, din partea Instituției Avocatul Poporului, venim în întregire, și susținem Neconstituționalitatea Legii 217/2015, atât prin textele Constituționale și a Pactului Internațional la care Românie este parte, precum și prin Carta Dreptrurilor omului. Atașăm explicativ și Legea referitoare la Instituția Avocatul Poporului, respectiv Legea nr. 31/1990, cu modificarea prin Ordonanta urgenta 48/2014, pentru a fi înțeleși că am studiat ți cunoaștem Legile României tocamai pentru a nu le încălca , și desigur pentru a ne apăra drepturile și libertățile conforme cu cele de Cetățean al României. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Instituția Avocatul Poporului, făcând analiză și asupra susținerii și argumentelor pe care noi le aducem în favoarea Interesului Legii, și implicit și în justețea Petiției-Memoriu, ne atrage atenția (deplin corect zicem și noi) și menționând că, cităm: ”libertatea de exprimare nu este una absolută și, ca atare, este supusă unor coordonate juridice. Aceste coordonate juridice trebuie să fie expres prevăzute de lege și necesare ocrotirii unor valori politice, economice, sociale, umane.” Și pentru susținerea și explicarea, acestei coordonări juridice, I.A.P.face trimitere la Art. 19 aliniat 3, din Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Tocmai fiindcă avem considerație și respect, față de Constituție, Legi. și Interesele Neamului nostru român, nu doar că înțelegem și admitem coordonarea prin Legi de coordonare juridică a libertăților, în gernere, coordonare pe care de principiu o acceptăm ca fiind o ordonare necesară, însă numai fiind cert subsidiară Constituției. Însă cu respect față de I.A.P. avem obligația ca, să arătăm că: 1) Trimiterea la Art. 19 aliniat 3 este deplin eronată, deoarece nicidecum nu vine în concordanță și ascultare de chiar cele scrise în Articolele Pactului Internațional ci îl încalcă din neatenție. 2) De fapt este necesar a asculta întregul text al Pactului Internațional întocmai, nu doar în parte și nicidecum cu interpretare și scoaterea din cele ce îndrumă întreg textul pe legiuitor și judecător. Astfel trebue a fi respectate nu doar aliniatul 3. al Art. 19, fiindcă nicidecum nu arată clar care sunt criteriire de limitare a libertății prevăzute în Art 19/3. litera a) și b) 3) Pentru a pronunța un considerent just este nu doar necesar ci obligatoriu a cerceta în întregime Pactul Internațional, și nu superficial Articolele și aliniatele care luate unitar nu aduc jusata măsură în concluzii juridice și nu putem a ne limita strict la cel cuprinse chiar și în integralitatea Art. 19. pe care-l redăm pentru concludență: Art. 19. – 1. Nimeni nu trebuie sa aiba de suferit din cauza opiniilor sale. 2. Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub forma orala, scrisa, tiparita ori artistica sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa. 3. Exercitarea libertatilor prevazute la paragraful 2 al prezentului articol comporta obligatii si raspunderi speciale. În consecinta, ea poate fi supusa anumitor limitari care trebuie însa stabilite în mod expres prin lege si care sunt necesare; a) respectarii drepturilor sau reputatiei altora; b) apararii securitatii nationale, ordinii publice, sanatatii sau moralitatii publice. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Indiscutabil este necesar ca, să găsim asupra căror drepturi sau/și libertăți admite Art. 19, al. 3 /a) și b) ca drept al Legiuitorului de a-l restrâge prin Legi. În acest sens, Pactul Internațional este clar, Explicit, deoarece prin: 1) Preambul este cert explicitat că: Statele parti la prezentul pact, considerând ca, în conformitate cu principiile enuntate de Carta Natiunilor Unite, recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii în lume. recunoscând ca aceste drepturi decurg din demnitatea inerenta persoanei umane, recunoscând ca, în conformitate cu Declaratia universala a drepturilor omului, idealul fiintei umane libere, eliberate de teama si mizerie, nu poate fi realizat decât daca se creeaza conditii care permit fiecaruia sa se bucure de drepturile sale economice, sociale si culturale, ca si de drepturile sale civile si politice. considerând ca, potrivit Cartei Natiunilor Unite, statele au obligatia de a promova respectarea universala si efectiva a drepturilor si libertatilor omului, luând în considerare faptul ca omul are îndatoriri fața de semenii sai si fata de colectivitatea careia ii apartine si este dator a se stradui sa promoveze si sa respecte drepturile recunoscute în prezentul pact, 2) Art. 5. – 1. Nici o dispozitie din prezentul pact nu poate fi interpretata ca implicând pentru un stat, o grupare sau un individ vreun drept de a se deda la o activitate sau de savârsi un act urmarind suprimarea drepturilor si libertatilor recunoscute în prezentul pact ori limitari ale lor mai ample decât cele prevazute în pact. 2. Nu se poate admite nici o restrictie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omului recunoscute sau în vigoare în orice stat parte la prezentul pact prin aplicarea legilor, conventiilor, regulamentelor sau cutumelor, sub pretextul ca prezentul pact nu recunoaste aceste drepturi sau le recunoaste într-o masura mai mica. Art. 25. - Orice cetatean are dreptul si posibilitatea, fara nici una dintre discriminarile la care se refera art. 2 si fara restrictii nerezonabile; a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanti liber alesi; b) de a alege si de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal si egal si cu scrutin secret, asigurând exprimarea libera a vointei alegatorilor; c) de a avea acces, în conditii generale de egalitate, la functiile publice din tara sa. Art. 26. - Toate persoanele sunt egale în fata legii si au, fara discriminare, dreptul la o ocrotire egala din partea legii. În aceasta privinta legea trebuie sa interzica orice discriminare si sa garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egala si eficace contra oricarei discriminari, în special de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau întemeiata pe orice alta împrejurare. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Este clar arătat în Pactul Internațional când și în ce condiții poate fi restrânse drepturile și libertățile și care: Art. 4. – 1. În cazul în care un pericol public exceptional ameninta existenta natiunii si este proclamat printr-un act oficial, statele parti la prezentul pact pot ca în limita stricta a cerintelor situatiei sa ia masuri derogatorii de la obligatiile prevazute în prezentul pact, cu conditia ca aceste masuri sa nu fie incompatibile cu celelalte obligatii pe care le au potrivit dreptului international si ca din ele sa nu rezulte o discriminare întemeiata numai pe rasa, culoare, sex, limba, religie sau origine socială. 2. Dispozitia precedenta nu autoriza nici o derogare de la prevederile art. 6, 7, 8 (paragrafele 1 si 2), 11, 15, 16 si 18. În cazul Legii 217/2015, ne interesează și Art. 18. din Pactul Internațional, care ordonă: Art. 18. 1. Orice persoana are drept la libertatea gândirii, constiintei si religiei; acest drept implica libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, atât în public cât si în particular, prin cult si îndeplinirea riturilor, prin practici si prin învatamânt. 2. Nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând aduce atingere libertatii sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa. Însă din nou se păstrează de elucidat criteriile de restricționare de la aliniatul 3 al Art. 18, ca și de la Art. 19/3, litera a) și b) precum se vede în: 3. Libertatea manifestarii religiei sau convingerilor nu poate fi supusa decât restrictiilor prevazute de lege si necesare pentru ocrotirea securitatii, ordinii si sanatatii publice ori a moralei sau a libertatilor si drepturilor fundamentale ale altora. În îndrumarea Legiuitorului și a Judecătorului, asupra cauzei noastre prin care aducem acuze de Neconstituționalitate asupra Legii 217/2015 vine nu doar Constituția României ci și Pactul Internațional, precum și Carta Drepturilor Omului care dovedesc că Legea este injustă, opresivă, discriminatorie și având caracter asemănător practicilor bolșevic-comuniste dictatoriale. Mai mult, legea 217/2015, vine chiar în avantajarea ideologiei comuniste și a acelor persoane din Instituțiile Statalități care deși au participat nemijlocit la acțiunile criminale-opresive ale structurilor comuniste, fac parte ca membri activi și actualmente, încă din 1990, din cele Trei Puteri ale Statalități. Printre alte inconveniete de ordin conceptual, Legea 217/2015, vine cu certitudine în a produce discriminare pe criterii politice, precum și în restricționarea dreptului la libertatea de conștință, libera opinie, a dreptului la libera exprimare, încalcă secretul corespobenței și libertățile de manifestare a gândirii, a opiniei, precum și a dreptului la liberă asociere, venind și cu încălcarea altor drepturi inviolabile ale omului, constituțional prevăzute ca fiind inviolabile. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului. Nici Pactul Internațional, nici Carta Drepturilor Omului și nici Constituția 1991 respectiv 2003, nu permit atare *coordonate juridice* fără un just și explicit temei de ordin conferit în baza unei sentințe juridice. Cert este că, numai în perioada existenței unei Dictaturi criminal-opresive prin Lege se poate înterzice până și întrunirea a trei sau mai multor Cetățeni Liberi, cum își permite imperativ Parlamentul actual să abuzeze de chiar Puterea de Legiuitor. Explicația vine doar citind textul Art, 2) litera a): a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. Cine va stabili, distinse domnule Victor Ciorbea, Avocat al Poporului, dacă aceste trei sau mai multe persoane discută ” în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, etc...” poate un securist-comunist sau un turnător mincinos sau/și un procuror și judecător filo comunist?? Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului. Să citim în continuare cele ce scrie Pactul Internațional: Art. 2. - 1. Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa respecte si sa garanteze tuturor indivizilor care se gasesc pe teritoriul lor si tin de competenta lor drepturile recunoscute în prezentul pact, fara nici o deosebire, în special de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau întemeiata pe orice alta împrejurare. Art. 14 2. Orice persoana acuzata de comiterea unei infractiuni penale este prezumata a fi nevinovata cât timp culpabilitatea sa nu a fost stabilita în mod legal. 7. Nimeni nu poate fi urmarit sau pedepsit din pricina unei infractiuni pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarâre definitiva în conformitate cu legea si cu procedura penala a fiecarei tari.. Deci distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, de ce oare Parlamentul își permite ca, fie și unei persoane condamnate, Cândva, de bolșevism-comunism pentru vinovăția de a fi Legionar, prin Legea 217/2015 să-l excludă din Viața Publică?? În care temei al Constituției sau a Pactului Internațional, Parlamentul poate pronunța o sentință, prin Legea 217/2015, în contra unui om (care fie și dacă fost condamnat ca fiind fascist de instanțele bolșevic-comuniste) care este LIBER și nu poate fi condamnat de două ori pentru o faptă pentru care a executat deja o condamnare?? Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului. Pactul Internațional arată clar în care condiții pot fi restricționate prin *coordonare juridică*, respectiv prin Lege în materie, o libertate sau/și un drept Constituțional prevăzut. Art. 4. - 1. În cazul în care un pericol public exceptional ameninta existenta natiunii si este proclamat printr-un act oficial, statele parti la prezentul pact pot ca în limita stricta a cerintelor situatiei sa ia masuri derogatorii de la obligatiile prevazute în prezentul pact, cu conditia ca aceste masuri sa nu fie incompatibile cu celelalte obligatii pe care le au potrivit dreptului international si ca din ele sa nu rezulte o discriminare întemeiata numai pe rasa, culoare, sex, limba, religie sau origine sociala. Ori distinse domnule, Victor Ciorbea, Avocat al Poporului, nici prin o Lege Parlamentul nu a proclamat prin un act oficial, că ar exista un pericol care ar amenința existența Națiunii Române!! Și dacă eventual ar exista un atare pericol de ce nu l-a indicat prin o proclamație anterioară Legii217/2015, cum obligă legile?? Desigur, deoarece în susținerea Legii 217/2015 ca fiind impusă României de legile internaționale la care România este parte, răspunsul I.A.P. face trimitere și la: ”Decretul nr.212 din 31 octombrie 1974, pentru ratificarea Pactului International cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si Pactului International cu privire la drepturile civile si politice.” Însă, cu respectul cuvenit Instituției Avocatul Poporului, venim a arăta că cele pretinse de I. A. P. sunt în chiar discordanță cu cele înscrise în Pactul internațional. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului. Vă solicităm să susțineți în fața Curții Constituționale Petiția-Memoriu, deoarece în susținerea ei vine și Declaratia Universala a Drepturilor Omului din care cităm: Preambul Considerind ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume, Considerind ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca faurirea unei lumi in care fiintele umane se vor bucura de libertatea cuvintului si a convingerilor si vor fi eliberate de teama si mizerie a fost proclamata drept cea mai inalta aspiratie a oamenilor, Considerind ca este esential ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurga, ca solutie extrema, la revolta impotriva tiraniei si asupririi, Articolul 2 Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari. In afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sint independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari a suveranitate. Articolul 7 Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare. Articolul 8 Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin constitutie sau lege. Articolul 12 Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri. Articolul 19 Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat. Articolul 20 Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. Articolul 21 Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi. Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa. Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc in mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmind o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului. Articolul 27 Orice persoana are dreptul de a lua parte in mod liber la viata culturala a colectivitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la binefacerile lui. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decurg din orice lucrare stiintifica, literara sau artistica al carei autor este. Articolul 28 Orice persoana are dreptul la o orinduire sociala si internationala in care drepturile si libertatile expuse in prezenta Declaratie pot fi pe deplin infaptuite. Articolul 29 Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai in cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale. In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica. Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite. Articolul 30 Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act indreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta Declaratie. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului, Pretindem că înțelegem și cunoaștem corect și Legea, de ființare și funcționare a Instituției Avocatul Poporului, din a cărei context arătăm cu punctualitate cele ce ne interesează și susține în prezenta cauză. Art. 1 (1) Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. Art. 13. e) poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora; f) poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor; g) reprezintă instituţia Avocatul Poporului Art.14 1) Instituţia Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a asociaţiilor sau a altor persoane juridice, precum şi inopinat, prin efectuarea vizitelor în locurile de detenţie, potrivit legii. (la data 30-Jun-2014 Art. 14, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 48/2014 ) Art. 15. (4) Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără motivare petiţiile privind actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor, ale Preşedintelui României, ale Curţii Constituţionale, ale preşedintelui Consiliului Legislativ, ale autorităţii judecătoreşti, precum şi ale Guvernului, cu excepţia legilor şi ordonanţelor. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului Cunoaștem și pretindem ca să procedați întocmai, căutând eventuale dovezi prin care Mișcarea Legionară a fost, cândva, condamnată de o instanță de judecată ca fiind *fascistă* tocmai pentru a defini dacă Puterea Legislativă se substitue sau nu Puterii Judecătorești nu constituțional acuzând Mișcarea Legionară de fascism, și că: Art. 20 (1) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia au acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru soluţionarea petiţiilor care le-au fost adresate, precum şi a sesizărilor din oficiu şi vizitelor anunţate sau inopinate pe care le efectuează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice Mecanismului naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie. (la data 30-Jun-2014 Art. 20, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 48/2014 ) Art. 22 (1) Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia, precum şi personalul de specialitate al instituţiei Avocatul Poporului au dreptul să facă anchete proprii, să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării petiţiei, în condiţiile prezentei legi. (2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, precum şi oricăror servicii publice aflate sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice. Art. 26. (2) Dacă Avocatul Poporului constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării, va prezenta un raport, conţinând cele constatate, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, prim-ministrului. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului Deasemenea cunoaștem dreptul nostru, și-l pretindem fiindcă vă cade în atribuții clar arătate: Art. 26 (1) Instituţia Avocatul Poporului va aduce la cunoştinţa persoanei care i-a adresat petiţia modul de soluţionare. Acesta poate fi făcut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masă, cu consimţământul persoanei sau al persoanelor interesate şi cu respectarea prevederilor art. 20 privind informaţiile şi documentele secrete. Distinse domn Victor Ciorbea Avocat al Poporului. Ne pretindem a ne fi respectat demersul, respectiv Petiția-Memoriu, și dreptul de Cetățean Român întocmai cu înscrisele Constituției 1991/2003 și a obligațiilor care vă revin ca să procedați în limitele prevăzute și impuse și de Legile de funcționare ale Instituției Avocatul Poporului. Ne pretindem dreptul ca să luați ferm în considerare această Petiție-Memoriu și să obligați *Serviciul contencios constituțional, recurs în interesul legi, etc. din Subordinea dumneavoastră, de a-și repara eroarea sau/și superficialitatea deoarece demersul nostru este nu doar în Interesul Legii ci însăți în Interesele Neamului nostru Suveran Român. Cert dacă Instituția Avocatul Poporului pe care o conduceți și reprezentați nu va face apel la Instituția Curții Constituționale a României ne vom simți obligați ca să ne pretindem și apărăm TOATE Drepturile Constituțional prevăzute, prin Instanțele de judecată din România și cele Internaționale Distinse domn Victor Ciorbea Cu respectul cuvenit menționăm în atenționare că, dumneavoastră sunteți îndrituit, de către Constituția României, ca Avocat al Poporului, și nicidecum ale unor interese politicianist-partinice. În cazul că nu veți face cercetările impuse pentru soluționarea prezentei, și nici nu veți considera ca să ridicați la Curtea Constituțională cererea de a verifica constituționalitatea sau dimpotrivă neconstituționalitatea Legii 217/2015, conform cu solicitarea din Petiția-Memoriu, cu tot regretul ne obligați ca să procedăm în consecință. Vom proceda pe toate căile de atac, întocmai cum ne permite Constituția 1991, 2003, care ne susține interesele fără de echivoc și fără a ni le subordona unor legi Neconstituționale precum este și Legea 217/2015. Doarece considerăm că, răspunsul dat la Petiția-Memoriu, nu poate fi unul superficial sau/și evaziv, ci cuprinzător clar al Motivațiilor care au determinat decizia Instituției Avocatul Poporului precum și susținerea Motivației cu argumente care nu lasă loc de dubii, ci vin ca fiind curse din cercetarea corectă și documentată a datelor care vin în eventual Negarea sau în Susținerea Legii 217/2015, contestate de noi, ca petiționar!! Cluj-Napoca la Cetățean al României Petru Borodi
24/08/2015
Autor: petru borodi/Cluj
Destinatar: Instituția Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea și consultativ, informal către Curtea Constituțională a României domnului Augustin Zegrean

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

26 februarie 2014 Klaus Werner Iohannis, care se vrea premier sau preşedinte al României, are şi cetăţenie germană!

Editorial Porumbacu a scăpat porumbelul: Klaus Werner Iohannis, care se vrea premier sau preşedinte al României, are şi cetăţenie germană! Posted by on 26 februarie 2014 Partajare99 Constituţia României nu-i permite lui Iohannis Klaus Werner să ocupe funcţia de ministru, prim-ministru şi nici preşedinte al României, fiindcă are dublă cetăţenie!
  Lui Crin Antonescu i-a scăpat, în data de 23 februarie a.c., la emisiunea „După 20 de ani” a unei televiziuni private, o afirmaţie foarte gravă: „(…) câtă vreme şi Traian Băsescu vorbeşte despre faptul că, în condiţiile în care nu intrăm în Schengen din cauză că nu vrea Germania, prezenţa unui om, nu doar etnic german, ci şi cu cetăţenie germană, cum este Klaus Iohannis (…)” (http://www.romaniatv.net/crin-antonescu-arunca-in-aer-usl-mai-devreme-sau-mai-tarziu-klaus-iohannis-va-fi-premier-in-locul-lui-ponta_128519.html#ixzz2u8L8UnT0) Mai clar decât atât nu se poate: Klaus Werner Iohannis are cetăţenie germană! Păi, atunci cum…

Raluca Prelipceanu. Conferință- Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie

Conferința cu tema Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie susținută de doctor în științe economice Raluca Prelipceanu, a fost o surpriză totală pentru auditoriu. În primul rând deoarece Raluca Prelipceanu și-a luat masteratul și doctoratul la Sorbona cu o temă similară, în urma unei ample cercetări făcute direct pe teren, vreme de mai mulți ani, în mai multe țări europene, SUA și Canada, după care i s-a propus să lucreze la Banca Mondială sau ca înalt funcționar în domeniul economic la Bruxelles.
A refuzat, după ce s-a convins de duplicitatea și fariseismul acestor instituții și a revenit în România să ajute la reconstrucția economică a țării. Dezamăgirea a fost totală, întrucât, la nivelul ei de instrucție, nu s-a găsit un post în care să fie angajată ca să-și poată dovedi utilitatea și să-și câștige cinstit și demn o pâine. Așa se face că a intrat în monahism, la o mănăstire din apropierea orașului Câmpeni, pentru a putea să-și continue cercetările econo…

Biblioteca Digitala a Bucurestilor Colecţii > PUBLICAŢII PERIODICE